Psychologie, pedagogika

Stresory

Stresory:vnější i vnitřní podněty, které mají na náš organismus určité požadavky dělíme na: fyzikálně-chemické stresory – stále se horšící životní prostředí, kvalita ovzduší, vody i půdy, nevhodné nebo až jedovaté chemikálie ve stravě, nedostatek...

Temperament a charakter, rysy osobnosti

Temperament a charakter, rysy osobnosti:1. Co to je temperament jedince z psychologického hlediska, čím je podmíněn, jak se projevuje Temperament=obecná vlastnost (soustava psychických vlastností) duševní dynamiky jedince, nemá vlastní zážitkový obsah a uplatňuje se...

I.P.Pavlov, C.G. Jung, H.J. Eysenck

I.P.Pavlovdle Pavlovova fyziologické výzkumy podporují ideu řídící úlohy nervové soustavy jako biologického podkladu chování člověka. Temperament je projevem typu vyšší nerovvé činnosti (střídání podráždění a útlumu a jejich střídáním)Rozlišuje tři základní vrozené vlastnosti nervových...

Intimnost proti izolaci (mladá dospělost)

6. Intimnost proti izolaci (mladá dospělost) nově nabytá identita mladého člověka sklon k izolaci nastává čas pro plné vyvinutí schopností spojit se v citovém vztahu s partnerem:• vzájemnost orgasmu• s milovaným partnerem• opačného pohlaví•...

Kolbergovo pojetí mravního vývoje osobnosti

Kolbergovo pojetí mravního vývoje osobnostinavazuje se svým pojetím a Piagetovy výzkumy. Žádal děti ve věku, aby zhodnotili správnost či nesprávnost činů osoby v povídce. I. Prekonvenční úroveň: 1. stadium: odměna-trest – člověk se chce...

Učení dělíme také podle toho jakou schopnost získáme

Učení dělíme také podle toho jakou schopnost získáme:1. Učení senzomotoriské – učení se činnostem (jízda na kole, lyžích, plést, psát, kreslit, zacházet s nástroji)2. Učení se poznatkům (osvojování poznatků o přírodě, společnosti, technice osvojování...

Freundova pojetí psychosexuálního vývoje

Freundova pojetí psychosexuálního vývoje: pro každé stadium vývoje je typické zaměření veškerého zájmu jedince na určitou erotogenní zonu vlastního těla• saturace (uspokojování)• frustrace – její neuspokojení Jednotlivá stadia je možné přibližně zařaqdit do určitých...

Eriksonovo pojetí psychosociálního vývoje

Eriksonovo pojetí psychosociálního vývoje: pokládá se za věrného Freudova žáka- jeho teorie je v mnohém zásadně odlišná – zdůraznuje především společenské, historické a kulturní podmínky vývoje dětgí. člověk je tvor společenský – jeho vývoj...