Psychologie, pedagogika

23. Podniková kultura

23. Podniková kultura Výrazné rozdělování formální struktury organizace a struktury neformálních skupin je sice z hlediska analýzy soc. systému velmi přínosné, ale je to více analytický koncept, nežli věrný obraz skutečnosti => příležitost pro...

22. Chování pracovníka v pracovní skupině

22. Chování pracovníka v pracovní skupině V každé pracovní skupině dochází k tendenci určitým způsobem strukturovat sociální vztahy, které následně ovlivňují chování jednotlivců v jejím rámci.Tato strukturace je důsledkem četnosti, intenzity a směrů sociální...

21. Sociometrie

21. Sociometrie 1. obecně „měření“, tj. jakákoliv kvantitativní postižení jakýchkoliv sociálních jevů 2. původně systém, zahrnující teorii a techniky pro zkoumání a interpretaci sociálních mikro a makro systémů vypracovaný psychiatrem J. L. Morenem (1934).Morenova...

20. Obecná charakteristika pracovní skupiny

20. Obecná charakteristika pracovní skupiny Každý člověk je v průběhu jednotlivých etap svého života nejen příslušníkem určité společenské vrstvy, národa, ale i členem řady malých sociálních skupin (rodiny, školní třídy, atd.), které mají bezprostřední...

19. Rozdíl mezi formální a neformální strukturou společnosti

19. Rozdíl mezi formální a neformální strukturou společnosti Formální struktura Jedním z východisek může být např. „Škola lidských vztahů“ E. Maya a jeho následovatelů, stejně jako přístup „Klasické školy organizace“ M. Webera. Obojí představuje...

18. Zásady a cíle organizace (uspořádání) vztahů v institucích

Sociální vztahyTěžištěm zájmu sociologie jsou vztahy mezi lidmi, tzn. sociální vztahy, které zapojují jedince do nejrůznějších nadindividuálních sociálních útvarů. Člověk nejedná ve společnosti na základě bezprostřední reakce, ale v důsledku záměrného poznání a zhodnocení...

17. Sociální systém

17. Sociální systém Ve starší sociologické literatuře neměl sociální systém zvláštní a samostatný význam a používal se pro označení sociálních souvislostí. Od 30. let se začal užívat nejprve v USA, později i v Evropě,...

16. Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem

16. Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem Míra složitosti sociálních a sociálně psychických jevů a obtíže spojené s jejich poznáním jsou významné faktory, které určují, za bude realizován výzkum kvalitativní nebo kvantitativní.Určení je však...

15. Skupinový rozhovor (focus group)

15. Skupinový rozhovor (focus group) focus group = ohniskové skupiny Skupinový rozhovor – nástroj sběru primárních informací, jehož základem je dotazování, které probíhá ve skupině. Velikost skupiny je v optimálním případě 6 – 10...

14. Metody kvalitativního výzkumu

14. Metody kvalitativního výzkumu Kvalitativní výzkum – je, pokud jde o jeho zaměření, doplňkem výzkumu kvantitativního (né ve smyslu podřízené části).– jeho úkolem je odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a sociálně psychických jevech, odhalovat...