Psychologie, pedagogika

13. Provádění výběru prvků ze základního souboru

13. Provádění výběru prvků ze základního souboru Stanovení zkoumaného vzorku – je nutné vycházet v prvé řadě z velikosti základního souboru objektu výzkumu (je obvyklé, že jde o velkou skupinu lidí, běžnými prostředky zcela...

12. Základní podmínky výběrových šetření

12. Základní podmínky výběrových šetření Nenašla jsem, máme pouze Zichův názor. 1. podmínka minimální velikosti výběrového souboru– záleží na zkoumané věci– minimum je 400 jednotek (pokud menší skupina -> velká výběrová chyba)– prakticky: je...

10. Kvantitativní sociologický výzkum

Kvantitativní výzkum – zpravidla se s ním spojuje obecná představa sociologického a sociálně psychologického výzkumu.– lze realizovat tehdy, jde–li o jevy relativně jednoduché (nejsou skryty smyslovému poznávání, mají jednoznačný výraz, je možné se jich...

9. Hlavní etapy sociologického výzkumu

Realizaci empirického sociologického výzkumu je možné rozdělit do tří etap:1. přípravná etapa2. realizační etapa3. etapa zpracování výsledků a jejich interpretace Přípravná etapa: – nejnáročnější a současně nejdůležitější etapa– představuje sled základních kroků, jež v...

8. Sociální mobilita

8. Sociální mobilita Mobilita – obecně pohyb, příp. schopnost pohybu. Podle obsahu, druhu, příp. směru pohybu lze v sociologii rozlišit jednotlivé druhy a typy mobilit. Sociální mobilita – pohyb osob z jedné sociální pozice...

6. Syntetický sociální status

6. Syntetický sociální status Diferenciaci sociální struktury lze sledovat zejména po linii vertikální, která spočívá ve sledování podílu na moci a ekonomické postavení jednotlivce, sociální skupiny = stratifikační teorie! Zjišťuje se pomocí syntetického sociálního...

5. Sociální struktura společnosti

Sociální struktura je podstatnou stránkou každého fungujícího sociálního systému.Názory na možnosti popisu sociální struktury společnosti se vyvíjely podobně jako celý systém sociologického myšlení.Obecně uznávanými kritérii dnešní sociologie se (v kontextu původní Weberovy teorie) stala...

4. Společenské funkce sociologie

4. Společenské funkce sociologie Funkce: – poznávací – sociotechnická– humanistická Poznávací funkce– spočívá ve snaze o odhalení podstaty podmíněnosti a příčinných vazeb a souvislosti jednotlivých sociálních jevů a procesů s cílem stanovení vývojových tendencí...