Psychologie, pedagogika

Druhy paměti

Dle charakteru celkové činnosti– úmyslná (bezděčná) vs. neúmyslná (záměrná) Dle charakteru psychické aktivity– mechanická– logická– názorná (zvuková, sluchová…)– pohybová – mají výbornou tanečníci, gymnastky, apod. – verbální – mají lepší ženy než muži, př.déle...

c) Pestrost a zajímavost učebního materiálu

c) pestrost a zajímavost učebního materiálu – budoucí uplatnění učební látky d) rozsah učební látky e) jednoduchost a přehlednost metody učení a opakování: metody – se dělí podle toho, jestli se učíme v celku...

Shrnutí:

Učení je podmínkou trvalejší změny psych.fcí, kt.vzniká na zákl.zkušenosti. Funkcí učení je adaptace na aktuální podmínky. Jedním z nejjednodušších způsobů učení je cviční, kdy se žádoucího efektu dosahuje pouhým opakováním. Podmiňování je proces jednoduchého...

Umožňuje uchovávání různých informací

– umožňuje uchovávání různých informací a na něm závislé postupné obohacování zkušeností, tj. UČENÍ – i neuvědomělé intervence, např.někt.lidé jsou nám na první pohled nesympatičtí, aniž si neuvědomujeme proč připomínají nám osoby, s nimiž...

Učení plní funkci přizpůsobování se organismu

subjektu v závislosti na vnějších a vnitřních podmínkách a na výsledcích vlastní činnosti); – didakticky – proces záměrného, cílevědomě navozovaného osvojování vědomostí, dovedností a návyků;– učení vzdělává a vychovává (kognitivní i sociální učení), výchova...

Faktory ovlivňující průběh učení:

1) prostředí – mikroklima kombinace světlo,teplota 21°C, hluk, ozón-čerstvý vzduch 2) související s učícím se – vše co souvisí s biologickou podmíněností psych. a) délka učení – 30 min., přestávka kratší, individuální, v závislosti...

2. Poznávací …

2. Poznávací – nejdříve prozkoumejte učivo. Při hrubém procházení učební látkou o ní získáte přibližný přehled (do něj pak budete jednotlivé informace zasazovat). Během tohoto procházení získáte představu, o co ve skutečnosti jde. Potom...

Druhy učení :

a) subhumální – nezáměrné, indirektní, spontánní (př.: zájmové činnosti, hračky);b) humánní – záměrné, direktní, řízené vůlí;c)verbální; d)myšlenkové; e)sociální; d)nazpaměť – bez pochopení problematiky1) senzomotorické učení – toto probíhá, když se dítě učí chodit, manipulovat...

Formy učení:

• vědomosti – informace související s vnímáním, představami a myšlením. Jednoduše jde o velké soustavy představ a pojmů, které můžeme získávat jak ve škole, tak i každodenními činnostmi (čtením knih, sledováním televize, hraním her,…)...

Pozornost lze charakterizovat z hlediska její:

a) zaměřenosti (cíleným objektem)b) soustředěnosti (míra koncentrovanosti na tento objekt)c) délka trvání (doba koncentrace na tento objekt)Vlastnosti pozornosti1. Koncentrace pozornosti – znamená intenzitu soustředění.2. Tenacita – znamená schopnost udržet pozornost po určitou dobu (pozornost...