Psychologie, pedagogika

VÝKONNÁ MOC

VÝKONNÁ MOC ( = exekutiva, vláda + prezident )5 oblastí administrativní (provádí zákony a nařízení vlády), diplomatická (zahraniční věci, mezinárodní smlouvy), vojenská (organizace ozbrojených sil, řízení války), soudní (milost, amnestie, jmenování soudců, soudní správa),...

Vznik státu

Vznik státu :– 1.státy – sumerská říše, Egypt – 3500 př.n.l. – Evropa, Řecko – 800-300 př.n.l. ( stát = „polis“ – město a jeho nejbližší okolí, např. Athény, Sparta ) – moderní státy...

Vlastnosti seberegulační

5. Vlastnosti seberegulační – východisko pro zkoumání vůle  introspekce (co se při volním aktu prožívá, jaké jsou myšlenky, představy..)– sledují se i vnější projevy (chování) + neurofyzický základ Volní proces začíná 1. impulsem...

VZNIK STÁTU A PRÁVA

VZNIK STÁTU A PRÁVA Stát : organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území; není podřízen žádnému vyššímu orgánu, přebírá dobrovolně závazky vůči nadstátním organizacím – území – suchozemský, plocha vnitřních i pobřežních...

Vlastnosti výkonné

4. Vlastnosti výkonné – Inteligence– rozumovost vnímavost– schopnost aplikovat poznatky do praxe, nacházet mezi nimi vztahy…– G-faktor – rozumový základ inteligence – měl by mít každý– S-faktor – další faktory• Pohotovost vnímání• Prostorová představivost•...

Vlastnosti vztahově postojové

3. Vlastnosti vztahově postojové – Charakter: vlastnosti, které souvisí s morálkou jedinceo Prvotní jsou mravní zdroje (principy, zásady, přesvědčení…) Jsou přítomny od narození – dítě se s nimi setkává v okolí a zvnitřňuje si...

Vlastnosti dynamické

1. Vlastnosti dynamické Typologie osobnosti – typ – souhrn určitých vlastností, které má určitá skupina lidí– pokusy rozdělit lidi do nějakých skupin dle prožívání a chování– nejstarší pokusy: o 3000 př.n.l. – dělení do...

Individuální zvláštnosti citů

Individuální zvláštnosti citů1. citlivost – jak rychle a jak intenzivně reagujeme na podněty dle toho se usuzujea. citová tupost – emočně chladnýb. přecitlivělost – ihned reaguje na podnět2. citovost – jestli vůbec vznikají city,...

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti – nezajímá jí jev, ale zkoumá jedince, jako psychosociální jednotku (psychická a tělesná složka)– každý jsme individuem – jednota vrozeného a získaného– struktura osobnosti je daná– popisuje osobnost pomocí skupin vlastností ...

Fobie

Fobie– fobos ´= bůh strachu, panika, nereálný strach– existuje až na 200 fobiío činnostní – hrůza z provádění nějakých činností (sociální fóbie, školní..), podmíněná reakce na strach – může se jednat o traumatický zážitek...