Psychologie, pedagogika

Stadiální pojetí vývoje osobnosti

6.4 Stadiální pojetí vývoje osobnosti= diskontinuitní, řada po sobě následujících vývojových etap.6.4.1 Freudovo pojetí psychosexuálního vývojePro každé stadium vývoje je typické zaměření veškerého zájmu jedince na určitou erotogenní zónu vlastního těla, která je zdrojem...

Eriksonovo pojetí psychosociálního vývoje

6.4.2 Eriksonovo pojetí psychosociálního vývoje:Osm psychosociálních údobí v životě člověka, každé stadium má určený úkol – konflikt: Základní důvěra proti základní nedůvěře – dítě neodlišuje sebe od okolního světa =>důvěra se vytahuje jak na...

Piagetovo pojetí kognitivního vývoje

6.4.3 Piagetovo pojetí kognitivního vývoje:Interakce mezi organismem a prostředím je řízena 2 mechanismy: asimilace – včlenění, přijetí předmětu nebo situace do své zkušenosti, učení akomodace – diferenciace a přizpůsobování činností vnějším skutečnostemInteligence zajišťuje rovnováhu...

Vnější prostředí – učení

6.2 Vnější prostředí – učeníUčení u člověka urychluje proces zrání, ale může působit až na určité úrovni zralosti nervové soustavy.Druhy učení: nahodilé soustavnépodle schopností: senzomotorické – učení se činnostem učení se poznatkům – osvojování...

Vývoj osobnosti

6 Vývoj osobnosti – zrání či učení?Do jaké míry je jedinec předurčen vnitřní výbavou, kterou je potřeba respektovat a do jaké míry se utváří působením prostředí, které lze podstatně usměrňovat?6.1 Vnitřní výbava – zráníBiologického...

Psychologické testy

4.5 Psychologické testy – měří pouze jak se jedinci povedl ten konkrétní test právě teď.Testy: pozornosti  paměti  IQ4.6 Hodnocení produktů činnostiPsychodiagnostické metody – hodnotící, postojové škály; literární, výtvarná či hudební díla vypovídají...

Počátky vývoje dítěte

5 Počátky vývoje dítěte:5.1 Lásce i mateřské se musíme naučit !– průběh porodu i způsob výchovy dítěte má velký vliv na povahu národa– láska mateřská uváděná jako základní podmínka správného vývoje dítěte, není samozřejmáProč...

Rozhovor

4.3 Rozhovor:podle účelu rozhovoru:  přijímací psychoterapeutický výzkumný přátelský poradenský podle počtu účastníků: dialog rodinná skupina formální skupinový rozhovor Dotazování může mít tři základní formy:  osobní interview telefonický interview písemné dotazování4.4 Dotazníkové metody–...

Extrospekce

situace: v přirozených situacích v uměle navozených situacíchpočet pozorovaných jedinců: individuální skupinovépodmínky úspěšného pozorování: prostudování problému cíl objektivita zaznamenávat systém přemýšlení formulace výsledků co nejdříve4.2 Experiment:4.2.1 laboratorní – lépe kontrolovatelný, ale jeho výsledky nelze...

Metody psychologie

4 Metody psychologie:Objektivní „Jde o souhlasnou výpověď na sobě nezávislých pozorovatelů o určitém objektu pozorování, přičemž souhlas nemusí být absolutní, ale musí být nenáhodný a to, co bylo pozorováno, musí být ověřitelné za týchž...